کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

                           

کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

طرح‌نامه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

عنوان کرسی:  

نام ارائه کننده کرسی:  

 

 
 


 

  1. مشخصات خود را به اختصار در زیر مرقوم فرمایید:

نام و نام خانوادگی: ..................... نام پدر: ......................... تاریخ تولد:  ..................  شماره شناسنامه: .............. محل تولد:..............  کد ملی: .............................دانشگاه/دانشکده محل خدمت: ...........................رشته تحصیلی:.................. .نشانی: ....................................................  پست الکترونیک (Email):

2. سوابق پژوهشی( مرتبط با موضوع کرسی):

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ چاپ

نام مجله

رتبه مجله

1

2

3

4

3. حداقل دو نفر از صاحبنظران و متخصصان در زمینه موضوع طرح‌نامه خود را با توجه به ابعاد علمی طرح‌نامه به عنوان ناقد معرفی نمایید:

1-3) این قسمت(الف و ب) توسط  دبیر کمیته دستگاهی تکمیل می‌شود:

الف)

ناقدان نهایی طرح‌نامه  (تعیین شده توسط کمیته دستگاهی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)

  1. خانم/ آقای ...........................................، عضو هیأت علمی دانشگاه و گروه  ............................../ ...................................

مرتبه علمی ..............................، آدرس ایمیل   ...................................................................، شماره تماس ..............................

2.   خانم/ آقای ...........................................، عضو هیأت علمی دانشگاه و گروه  ............................../ ...................................

مرتبه علمی ..............................، آدرس ایمیل   ...................................................................، شماره تماس ..............................

 

ب)

مدیر برگزاری (تعیین شده توسط کمیته دستگاهی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)

  1. خانم/ آقای ...........................................، عضو هیأت علمی دانشگاه و گروه  ............................../ ...................................

مرتبه علمی ..............................، آدرس ایمیل   ...................................................................، شماره تماس ..............................

     پاسخ پرسش‌های زیر را به صورت کامل و دقیق مرقوم فرمایید.

  1. شرح مختصر موضوع پیشنهادی:

  1. شرح اصطلاحات و مفاهیم ابداعی به کار رفته در موضوع:

  1. توضیح مختصر پیش فرض‌ها و مبانی نظری:

  1. اهداف تحقیق:

  1. اشتراکات و افتراقات این موضوع با موضوعات رقیب و موجود:

  1. روش تحقیق:

7. کارکردها و دستاوردهای این موضوع (آثار علمی و کاربردی مترتب بر آن):


8. توضیح اجمالی ادله و شواهد موضوع ابداعی:

9. نکات دیگری که ذکر آن را لازم می‌دانید:

10. چکیده موضوع در 150 کلمه به همراه واژگان کلیدی:

واژگان کلیدی:

طرح نامۀ کرسی ترویجی/ نظریه‌پردازی خانم/  آقای                 رشته                   عضو هیئت علمی دانشگاه                 دانشکده/ گروه                /

با موضوع                    در کمیته دستگاهی نظریه‌پردازی، نقد و مناظرة دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی                   مورخ          بررسی و مورد تأیید و تصویب قرار ..................  

اعضای حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء