امور پژوهشی

فراهم نمودن بسترهای لازم برای تدوین برنامه های پژوهشی هدفمند و منسجم و تبیین اولویت های پژوهشی دانشگاه؛ تهیه و تنظیم برنامه‏ها و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی ؛ انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه؛ برنامه ریزی و ترغیب اعضای هیات علمی به ارائه مقالات و تالیفات فاخر علمی؛ انجام کلیه امور مربوط به پروژه  ها و انعقاد قراردادهای پژوهشی؛ ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه؛ برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری سمینارها و کنفرانس  های علمی ملی و بین المللی؛ ایجاد بسترهای لازم جهت اخذ مجوز نشریات علمی ـ پژوهشی مورد نیاز دانشگاه؛ فراهم نمودن زمینه های همکاری های مشترک علمی ـ پژوهشی با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخلی و بین المللی و مراکز علمی حوزوی؛ از مهم ترین وظایف این اداره می باشد.

 


شماره تماس: 66465252 ـ 021 داخلی 204