تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی(سمت)